کتاب راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش

دکتر بهرام جلوداری ممقانی – دکتر مجید نامه گشای فرد – مهندس نیکو مهری