کتاب مدیریت امیدواری در سرمایه‌های انسانی با بن‌مایه هدف‌گذاری