کتاب نظریه ها، راهبردها و تاکتیک های اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابتی