مهندس عباس شعری مقدم

Abbas Sheari Moghaddam

عضو هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد و کارشناسی – مهندسی الکترونیک از دانشگاه امیر کبیر

سوابق علمی و تجربی:

 • رئیس هیات مدیره شرکت رامپكو از 19/11/94 تا کنون.
 • معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 17/06/92 تا 18/11/94
 • مدیر عامل شرکت NEBCOاز سال 90 تا سال 92
 • مدیر عامل شرکت سهامی پلیمر آریا سا سول از تاریخ 02/04/87 تا 01/04/90.
 • مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی باختر از تاریخ 20/1/85 تا 01/04/87.
 • رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام از 16/8 /73 تا 19/1/85.
 • عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی و مدیر فيی و مدیر عملیات آن شرکت از  1362 تا سال 1373
 • از دی ماه 1345 تا اردیبهشت 1362 در سطوح مختلف سرپرستی و مدیریت صف و میانی در بخش برق و ابزاردقیق مجتمع پتروشیمی شیراز .
 • عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران
 • عضو هیئت امناء دانشگاه هاي شیراز ، علمی/کاربردي ، فنی /حر فه اي.
 • عضو کمیسیون دائمی دانشگاه هاي صنعتی امیرکبیر ، علمی/کاربردي ، فنی /حر فه اي.
 • عضو هیئت امناء بنیاد امیرکبیر وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • حضور مستمر در هیئت مدیره انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران. از بدو تاسیس تاکنون به تناوب در سمت رئیس هیئت مدیره و یا بازرس