در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

مهندس رضا صحرائی

Reza Sahraei

عضو هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی- دانشکده علوم ارتباطات( دانشگاه علامه طباطبایی)
 • کارشناسی مدیریت صنایع- مجمع آموزش عالی صنایع ایران

سوابق علمی و تجربی:

 • مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • مشاوربازاریابی
 • مدیرعامل بانک اقتصاد نوین
 • مشاور عالی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ
 • مشاور عالی مدیرعامل شرکت پاکنام مشاور
 • مدیرعامل شرکت ویتانا
 • مشاور شرکت گرجی
 • مشاور شرکت گروه صنعتی پما
 • مشاور شرکت خارجی گروه ontex
 • مدیر منتخب توسعه صنایع بهشهر در مجموعه های : شرکت به پخش سهامی عام ) : از سال 87 تا پایان سال 1390)
 • مدیرعامل شرکت به پخش( سهامی عام(1381 مدت 6 ماه
 • مدیرعامل شرکت پاکشو گلرنگ1381 -1383)
 • مدیرعامل شرکت پاکسان سهامی عام ( گروه شوینده و بهداشتی)( 1371 -1380)
 • مدیر عامل شرکت های گروه گلرنگ پاکشو، پخش اول، گلرنگ پخش، پاکشو تاشکند و … ( 1388 -1381 )
 • عضو غیرمؤظف – شرکت های: به پخش، صنعتی بهشهر، صادراتی ز ّرین، وانا، پاکسان، گلتاش، ساینا، هلدینگ قند توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری کارکنان توسعه بهشهر، آریاملل ز ّرین،چین چین، پاکنام، بازرگانی بین الملل به پخش، به پخش دارو ،مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، گلرنگ موتور، فامیلی موتور ، پخش پارس خزر و …) از سال1371 تاکنون به تناوب و در دوره های زمانی مختلف.
 • عضو غیرمؤظف و مدیر منتخب سازمان صنایع ملی ایران در شرکت های: سالمین، نان شهر، شوکوپارس، پارس مینو.
 • مدیرعامل-قاسم ایران، قند ممسنی، شکوه پارس 1361 – 1371 :
 • عضو غیرمؤظف – شرکت های( AEG 1356-1361
 • مدیر بازاریابی، مدیر مرکز استان، عضو هیئت مدیره سوابق فعالیّت های صنفی
 • رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده به مّدت 9 سال
 • عضو هییت مدیره انجمن مدیریت ایران به مدت دو سال تاکنون
 • عضو هیئت نمایندگان کنفدراسیون صنعت ایران به مّدت 4 سال
 • عضو هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد به مّدت 7 سال تاکنون
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران