دانلود فایل PDF
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

اهداف کنفرانس

 • بهبود و ارتقاء توانمندی رهبری سازمانی
 • ارائه راه کارهای کاربردی تعالی فرهنگ سازمانی
 • ارائه تجارب برتر از طریق نشست های علمی و تخصصی

محورهای کنفرانس

حوزه فردی

 • ارتقاء دانش و خرد فرهنگ فردی
 • خلاقیت، نوآوری و ابتکارات فرهنگی
 • سازوکارهای سازگاری فرهنگی با تحولات آینده
 • تنوع فرهنگی و کارکردهای هوش فرهنگی درآن

 حوزه سازمانی

 • فرهنگ سازمانی با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان
 • تفکر راهبردی آینده نگر در بستر فرهنگ سازمانی
 • هوشمندسازی فرهنگی سرمایه های مشهود و نامشهود سازمانی
 • نسل شناسی فرهنگ سازمانی ( نسل های X-Y–Z و … ) در دستگاه های اجرائی

حوزه اجتماعی

 • راه کارهای تعالی فرهنگ عمومی و اجتماعی
 • تأثیر تعاملی فرهنگ سازمانی و فرهنگ اجتماعی
 • کارکرد نگرش های توسعه فرهنگ اجتماعی در پیشرفت کشور
 • عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار

مستندات