دانلود فایل PDF
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

اهداف کنفرانس

 • شناخت ابعاد و مولفه های فرهنگی فناوری های نوین
 • تبیین فرصت ها و تهدیدات فناوری های نوین
 • ارائه آخرین دست آوردها و یافته های عملی

محورهای کنفرانس

حوزه فردی

 • ارزش ها و باورهای فردی در عصر فناوری های نوین
 • تغییر الگو و سبک زندگی فردی در دنیای دیجیتال
 • ارتقای فرهنگ معنویت و بنیان های فردی
 • مدل توسعه فردی در سازمان های با فناوری بالا
 • بالندگی و ارزش آفرینی فردی

حوزه سازمانی

 • فرهنگ گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان
 • واقعیت جدید ( New Reality )، واقعیت افزوده ( Augmented Reality)، واقعیت مجازی(Virtual Reality) و واقعیت ترکیبی(Mixed Reality)  در سازمان ها
 • فرهنگ سازمانی شرکت های استارتاپ ( StarTup )
 • مدل شایستگی محوری در سازمان های با فناوری بالا
 • کارکردهای مستندسازی در فرهنگ سازمان های آینده

حوزه اجتماعی 

 • هنجارها و نرم های حاکم در جوامع با فناوری بالا
 • تاثیر فرهنگ تکنولوژی بر جامعه
 • فناوری در خدمت فرهنگ شهری و طراحی شهری
 • مواجهه نسل های جامعه با فناوری های نوین
 • ارائه تجارب موثر در مقابله با تخریب فرهنگی ناشی از فناوری های نوین

مستندات