تحول در حوزه علم و فناوری

مدرس: دکتر سید اسماعیل موسوی
دکتر آذر صائمیان
دکتر مبلاد حقیقی
تاریخ برگزاری: 9 اسفندماه 1399